logo
0

Διακαιώματα λόγω ελλατωματικής απόδοσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από ελαττωματικές επιδόσεις διέπονται από τους σχετικούς γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς.

Ο πωλητής απαντά στον αγοραστή ότι τα αγαθά είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα κατά την παραλαβή. Ειδικότερα, ο πωλητής είναι υπεύθυνος έναντι του αγοραστή ότι κατά τη στιγμή που ο αγοραστής αναλαμβάνει τα εμπορεύματα, ισχύουν τα ακόλουθα: 

τα εμπορεύματα έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη και, ελλείψει συμφωνίας, τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή ή που αναμένονται από τις διαφημίσεις του αγοραστή που πραγματοποιήθηκαν από αυτά,

     - τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για το σκοπό που δηλώνεται από τον πωλητή για τη χρήση τους ή για χρήσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως εμπορεύματα αυτού του τύπου,
    - τα εμπορεύματα αντιστοιχούν στην ποιότητα ή το σχεδιασμό του συμφωνηθέντος δείγματος ή μοντέλου, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίστηκε σύμφωνα με το συμφωνηθέν δείγμα

       ή μοντέλο,

    - τα εμπορεύματα έχουν την κατάλληλη ποσότητα, μέτρο ή βάρος, και
    - τα εμπορεύματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νόμου.

Εάν το ελάττωμα καταστεί εμφανές εντός έξι μηνών από την παραλαβή, τα εμπορεύματα θεωρούνται ελαττωματικά κατά τη στιγμή της παραλαβής.

Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει την εγγύηση για κρυμμένα ελαττώματα σύμφωνα με το Άρθρο 1641 του Αστικού Κώδικα, οπότε μπορεί να επιλέξει μεταξύ της μείωσης της τιμής αγοράς διατηρώντας τα αγαθά ή την επιστροφή του πλήρους ποσού αγοράς.

Ο πωλητής έχει υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ελαττωματική απόδοση τουλάχιστον στο βαθμό που οι υποχρεώσεις από την ελαττωματική απόδοση του κατασκευαστή εξακολουθούν να υφίστανται. Ο αγοραστής έχει διαφορετικά το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα που προκύπτει από ελάττωμα που εμφανίζεται στα καταναλωτικά αγαθά εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή. Εάν, σύμφωνα με άλλη νομοθεσία, η προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εμπορεύματα αναγράφεται πάνω στα πωληθέντα εμπορεύματα, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες που επισυνάπτονται στα εμπορεύματα ή στη διαφήμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με την εγγύηση ποιότητας. Με την εγγύηση της ποιότητας, ο πωλητής αναλαμβάνει την εύθυνη σχετικά με το ότι τα εμπορεύματα θα είναι κατάλληλα για χρήση για το συνήθη σκοπό για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ή ότι θα διατηρήσουν τις συνήθεις ιδιότητές τους. Εάν ο αγοραστής έχει επικρίνει δικαίως τον πωλητή για το ελάττωμα των εμπορευμάτων, η περίοδος για την άσκηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την ελαττωματική απόδοση ή η περίοδος εγγύησης δεν περιλαμβάνει την περίοδο κατά την οποία ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ελαττωματικά αγαθά.

Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ επισκευής ή ανταλλαγής των εμπορευμάτων - με εξαίρεση τις προϋποθέσεις χρέωσης που καθορίζονται στο άρθρο L. 217-9 του Κώδικα των Καταναλωτών.


Ο αγοραστής αποστέλλει τα προϊόντα που ζητούνται στη διεύθυνση του πωλητή:


Packeta International
ID: 93981789
Geniki Taxydromiki hub Thessaloniki
Esoteriki Periferiaki (Internal Ring Road),
Thesi Dialogis OSE – Parodos Sof.Venizelou
54628 Thessaloniki

Προσοχή! ΣHMANTIKO! 
Εκτός από την ακριβή διεύθυνση, αναφέρετε πάντα με σαφήνεια τον αριθμό αναγνώρισης του ηλεκτρονικού καταστήματός μας
ID: 93981789
Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η παράδοση της αποστολής μπορεί να παραταθεί χωρίς λόγο.


Υποβολή καταγγελίας (φόρμα καταγγελίας


Οι διατάξεις του Άρθρου των Όρων και Προϋποθέσεων δεν ισχύουν για τα εμπορεύματα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή λόγω ελαττωμάτων για τα οποία συμφωνήθηκε χαμηλότερη τιμή, ούτε για φθορά που προκαλείται από την κανονική χρήση του, ούτε για χρησιμοποιημένα αγαθά για κάποιο ελάττωμα που αντιστοιχεί στο βαθμό χρήσης ή φθοράς κατά την παραλαβή από τον αγοραστή, ή εάν προκύπτει από τη φύση των εμπορευμάτων. Το δικαίωμα που προκύπτει λόγω ελαττωματικής απόδοσης δεν ανήκει στον αγοραστή, εάν ο αγοραστής γνώριζε πριν αναλάβει τα εμπορεύματα ότι τα εμπορεύματα έχουν κάποιο ελάττωμα, ή εάν ο ίδιος ο αγοραστής προκάλεσε το ελάττωμα.

Τα δικαιώματα από την ευθύνη για ελαττώματα των εμπορευμάτων εφαρμόζονται από τον πωλητή. Ωστόσο, εάν η επιβεβαίωση που εκδίδεται από τον πωλητή σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων ευθύνης για ελαττώματα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2166 του Αστικού Κώδικα) αναφέρει ένα άλλο πρόσωπο για να την επισκευή, το οποίο είναι πιο κοντά στον τόπο του πωλητή ή τον τόπο του αγοραστή, ο αγοραστής θα ασκήσει το δικαίωμα επισκευής στο πρόσωπο που έχει οριστεί για την εκτέλεση της επισκευής. Εκτός από τις περιπτώσεις που ένα άλλο πρόσωπο έχει οριστεί για την εκτέλεση της επισκευής σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, ο πωλητής υποχρεούται να δεχθεί παράπονα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου η αποδοχή των καταγγελιών είναι δυνατή σε σχέση με το φάσμα των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται, ή στην καταχωρημένη έδρα ή τον τόπο εργασίας του πωλητή. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει μια γραπτή επιβεβαίωση στον αγοραστή σχετικά με το πότε ο αγοραστής άσκησε το δικαίωμα, ποιο είναι το περιεχόμενο του παραπόνου και ποια μέθοδος χειρισμού του παραπόνου απαιτεί ο αγοραστής, καθώς και μια επιβεβαίωση της ημερομηνίας και του τρόπου διεκπεραίωσης του παραπόνου, συμπεριλαμβανομένης μιας επιβεβαίωσης της επισκευής και της διάρκειάς της, ή μιας γραπτής αιτιολόγησης για την απόρριψη του παραπόνου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για άλλα πρόσωπα που ορίζονται από τον πωλητή για την εκτέλεση της επισκευής.

Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει ειδικά τα δικαιώματα ευθύνης για ελαττώματα των εμπορευμάτων, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@digiexpert.gr.

Ο αγοραστής ενημερώνει τον πωλητή ποιο δικαίωμα έχει επιλέξει, κατά την κοινοποίηση του ελαττώματος, ή μετά την κοινοποίηση του ελαττώματος, αλλά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο αγοραστής δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή χωρίς τη συγκατάθεση του πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο αγοραστής έχει ζητήσει την επισκευή ενός ελαττώματος το οποίο αποδεικνύεται ανεπανόρθωτο.

Εάν τα εμπορεύματα δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Άρθρο 7.2 των Όρων και Προϋποθέσεων, ο αγοραστής μπορεί να απαιτήσει την παράδοση νέων αγαθών χωρίς ελαττώματα, εάν αυτό δεν είναι δυσανάλογο λόγω της φύσης του ελαττώματος, αλλά εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα μέρος των εμπορευμάτων, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει μόνο αντικατάσταση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο αγοραστής μπορεί να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Ωστόσο, εάν αυτό είναι δυσανάλογο λόγω της φύσης του ελαττώματος, ιδίως εάν το ελάττωμα μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει δωρεάν το ελάττωμα. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα παράδοσης νέων αγαθών ή αντικατάστασης εξαρτημάτων ακόμη και σε περίπτωση ελαττώματος που μπορεί να διορθωθεί, εάν αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά τα εμπορεύματα λόγω της επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής έχει επίσης το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Εάν ο αγοραστής δεν αποχωρήσει από τη σύμβαση ή δεν ασκήσει το δικαίωμα παράδοσης νέων αγαθών χωρίς ελαττώματα, αντικατάστασης των μερών τους ή επισκευής των αγαθών, μπορεί να ζητήσει μια εύλογη έκπτωση. Ο αγοραστής δικαιούται μια εύλογη έκπτωση, ακόμη και αν ο πωλητής δεν μπορεί να παραδώσει νέα αγαθά χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει ένα μέρος τους ή να επισκευάσει τα αγαθά, καθώς και αν ο πωλητής δεν βρει μια λύση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση που η εύρεση μιας λύσης θα προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες για τον αγοραστή.

Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με την ευθύνη του πωλητή σχετικά με ελαττώματα μπορούν να ρυθμιστούν με τη διαδικασία καταγγελίας του πωλητή.

Μια διαδικασία καταγγελίας (φόρμα καταγγελίας)

Τα προϊόντα που προσφέρουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα αγοράζονται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως υπάρχει η λεγόμενη Ευρωπαϊκή διανομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι μια μη Ευρωπαϊκή διανομή ή μια Ευρωπαϊκή διανομή, για την οποία ο κατασκευαστής δεν καλύπτει την εγγύηση σε μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πωλητή σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από ελαττωματική απόδοση. Για πληροφορίες σχετικά με την ακριβή προέλευση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή την πιθανότητα επίλυσης μιας καταγγελίας, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμμή πληροφοριών Infoline +30 698 669 6633 ή μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@digiexpert.gr

Η περίοδος εγγύησης 24 μηνών ισχύει για συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται με καταναλωτές. Σε περίπτωση πώλησης σε πρόσωπο που είναι επιχειρηματίας και που συνάπτει συμβάσεις εντός του πεδίου των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, ορίζεται περίοδος εγγύησης 12 μηνών.

Προσοχή! Διάρκεια μπαταρίας 6 μήνες / 24 μήνες εγγύηση